Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, mới đây, Phó chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành công văn số 821/UBND-KH&ĐT. Cụ thể, UBND Tp.Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc TP, UBND các quận, huyện, thị xã và các Tổng công ty, Công ty thuộc TP nghiên cứu kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định theo chủ trương đã đề ra của Chính Phủ.

Các đơn vị được giao chủ đầu tư, bên mời thầu phải chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ các đơn vị tư vấn tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án và dự toán mua sắm, đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nếu các đơn vị thực hiện không đúng, Thủ trưởng các đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tập trung đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra về đấu thầu theo chức năng và nhiệm vụ; những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm cần phải bị xử lý nghiêm khắc; đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc cố tình đưa ra những tiêu chí gây bất lợi cho nhà thầu sẽ bị xử lý nghiêm.

Đối với những dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu đã được xác định là vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo…UBND TP Hà Nội sẽ không bố trí vốn và linh động chuyển vốn sang dự án khác.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị trên, nếu có bất cứ vấn đề gì vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị liên quan cần báo cáo kịp thời để UBND TP có phương án chỉ đạo.